آموزش فیزیک و ریاضی Blog

حد توابع چند جمله ای ۰

ریاضی سوم تجربی – حد و پیوستگی – توابع چند جمله ای

آموزش ریاضی سوم تجربی – حد و پیوستگی – درسنامه اول حد توابع چند جمله ای یکی از مهمترین و تست خیز ترین و عمیق ترین مطالب ریاضی بحث حد توابع است که تاثیر...

القای الکترو مغناطیسی ۲

فیزیک سوم دبیرستان – القای الکترو مغناطیسی – شار مغناطیسی

آموزش فیزیک سوم دبیرستان – القای الکترو مغناطیسی – درسنامه اول بررسی عوامل و فرمول های شار مغناطیسی در این درسنامه به بررسی شار مغناطیسی پرداخته می شود . در فصل قبلی به طور...