درسنامه دوم – اتحاد مربع دوجمله ای

  • آنچه خواهید آموخت : فرق جمع و تفریق با ضرب متغیرها ، فرمول اتحاد مربع دو جمله ای 2^(a+b)
  • زمان درسنامه : 24 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 11 سوال

اگه زمان کافی برای مطالعه ندارین ، فقط 18 دقیقه اول درسنامه رو نگاه کنید.