درسنامه سوم – تکمیل اتحاد مربع دو جمله ای

  • آنچه خواهید آموخت : فرم تفریق اتحاد مربع دو جمله ای 2^(a+b)
  • زمان درسنامه : 7 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 4 سوال

اگه زمان کافی برای مطالعه ندارین ، فقط 5 دقیقه اول درسنامه رو نگاه کنید.