کار و انرژی

کار و انرژی – کار نیروی وزن

در این درسنامه به بررسی کار نیروی وزن پرداخته می شود . همانطور که در درسنامه های قبلی تاکید کردیم نحوه محاسبه زاویه تتا بسیار مهم است کار نیروی وزن در حالت کلی به سه دسته می توان تقسیم کرد. الف ) کار نیروی وزن در حرکت افقی در این حالت به خاطر عمود شدن …

کار و انرژی – کار نیروی وزن ادامه »