قانون اول نیوتن

قانون اول نیوتن بیان می کند که اگر بر یک جسم ساکن که بر روی سطح افقی قرار دارد هیچ نیرویی وارد نشود ، این جسم همچنان ثابت و بدون حرکت باقی می ماند ، همچنین اگر جسمی با تندی ثابت بر روی خط راست در حال حرکت باشد ، چنانچه برانید نیروهای وارد بر …

قانون اول نیوتن ادامه »