فرمول مساحت مثلث با سینوس

فرمول مساحت مثلث با سینوس (S=1/2 a b Sin(θ

مثلث چیست ؟ از اتصال سه نقطه غیر واقع بر یک خط ، مثلث تشکیل می شود ، مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه و مجموع زوایای خارجی مثلث 360 درجه است. فرمول مساحت مثلث با ارتفاع و طول اضلاع برای بدست آوردن مساحت مثلث کافی هستش که قاعده رو ضرب در ارتفاع مثلث کنیم …

فرمول مساحت مثلث با سینوس (S=1/2 a b Sin(θ ادامه »