تدریس روش مربع کامل

آموزش سریع روش مربع کامل

با روش مربع کامل می‌توان ریشه های معادله درجه 2 رو بدست آورد . به غیر محاسبه ریشه معادله درجه دوم ، از این روش در محاسبه فرمول دایره ، بیضی و … استفاده می‌شود (توجه : فرمول دایره و بیضی در پایه دوازدهم تدریس می‌شود) فرمول روش مربع کامل فرمول روش مربع کامل به …

آموزش سریع روش مربع کامل ادامه »