فرمول رابطه چگالی با تغییر دما

فرمول رابطه چگالی با تغییرات دما ρ2=ρ1/(1+β ΔT)

بر اثر تغییر دما جرم اجسام ثابت می ماند ولی حجم آنها تغییر می کند بنابراین طبق فرمول ρ = m/V می توان نتیجه گرفت که با تغییرات دما چگالی اجسام نیز تغییر خواهد کرد. مثال معروفی که برای این قسمت میشه زد سر رفتن شیر موقع جوشیدن هست ، در واقع اتفاقی که اینجا …

فرمول رابطه چگالی با تغییرات دما ρ2=ρ1/(1+β ΔT) ادامه »