سرفصل های فیزیک دوم دبیرستان

فصل اول – فیزیک و اندازه گیری

 تبدیل واحد (مقدماتی نوع اول)

 تبدیل واحد (نوع دوم)
تبدیل واحد(نوع سوم)

برایند دو بردار

تجزیه بردار

مثال بیشتر از بردار برایند و تفاضل

تبدیل واحد ترکیبی

 

فصل دوم – حرکت شناسی ( سینماتیک )

مفهوم جابجایی و مسافت 

سرعت متوسط ( نموداری )

سرعت متوسط ( فرمولی )

جابجایی متوسط

——————–

شتاب متوسط

 


 


فصل سوم – دینامیک

نیروی عمودی تکیه گاه

برایند نیروها

حل مثال بیشتر از برایند نیروها

نیروی عمودی تکیه گاه در حرکت آسانسور ها

محاسبه نیروی فنر

نیروی جاذبه

مسائل ترکیبی دینامیک و سینماتیک

 


 


 

فصل چهارم – کار و انرژی

مفاهیم اولیه کار فیزیکی

کار نیروی اصطکاک

قضیه کار و انرژی

کار نیروی وزن

سه درسنامه دیگر از این فصل باقی مانده است که بصورت یکجا با فصل بعدی برای فروش قرار داده شده است

برای خرید باقی درسنامه ها بر روی << کلیک >> کنید


 


 

فصل پنجم – ویژگی های ماده

چگالی

فشار

باقی درسنامه های فصل پنجم برای فروش قرار داده شده است برای خرید بر روی << اینجا >> کلیک کنید


 


 

فصل ششم – تبادل گرما و قانون گازها

برای خرید درسنامه های فصل ششم بر روی << اینجا >> کلیک کنید