بازگشت به دوره

دوره آموزشی الکتریسیته ساکن ( فصل اول فیزیک یازدهم )

۰% تکمیل شده
۰/ ۱۶ گام
  1. بخش اول - بار الکتریکی
    پیشنیاز فصل - تکمیل بردارها
درس ۱ از ۱۶
در حال پیشرفت

پیشنیاز فصل – تکمیل بردارها

مهر ۸, ۱۳۹۹