درس ۳ از ۱۰
در حال پیشرفت

درسنامه سوم – ساده کردن عبارت های رادیکالی

مهر ۱۰, ۱۳۹۹
  • آنچه خواهید آموخت : ساده کردن توان اعداد با فرجه رادیکال ، فرق بین فرجه های فرد و فرجه های زوج هنگام ساده سازی کسرها ، ارتباط قدرمطلق با فرجه های زوج رادیکال ها ، مقایسه عبارت های رادیکالی و توانی
  • زمان درسنامه : ۳۰ دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : ۸ سوال