بازگشت به دوره

آموزش ریاضی نهم - فصل پنجم ( عبارت های جبری - اتحادها )

0% تکمیل شده
0/ 0 گام
درس 2 از 12
در حال پیشرفت

درسنامه دوم – اتحاد مربع دوجمله ای

آگوست 5, 2021
  • آنچه خواهید آموخت : فرق جمع و تفریق با ضرب متغیرها ، فرمول اتحاد مربع دو جمله ای 2^(a+b)
  • زمان درسنامه : 24 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 11 سوال

اگه زمان کافی برای مطالعه ندارین ، فقط 18 دقیقه اول درسنامه رو نگاه کنید.