درس ۲ از ۱۴
در حال پیشرفت

درسنامه دوم – مجموعه های متناهی و غیر متناهی

مهر ۱۰, ۱۳۹۹
  • آنچه خواهید آموخت : معرفی مجموعه های متناهی و نامتناهی ، معرفی مفهوم زیر مجموعه و زیرمجموعه مساوی
  • زمان درسنامه : ۲۸ دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : ۱۰ سوال