درس ۱ از ۱۰
در حال پیشرفت

درسنامه اول – رابطه میان توان و رادیکال

مهر ۱۰, ۱۳۹۹
  • آنچه خواهید آموخت : آشنایی با فرجه ۲ و ۳ در رادیکال ها ، خارج کردن یک عدد از رادیکال ، کار کردن با اعداد منفی در رادیکال ها
  • زمان درسنامه : ۲۰ دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : ۷ سوال