آموزش فصل هفتم ریاضی دهم – آمار و احتمال

· مرداد ۸, ۱۳۹۹

دوره آموزشی آمار و احتمال ریاضی دهم
تو این دوره آموزشی میتوانید فصل هفتم ریاضی دهم رو یاد بگیرید. فصل هفتم ریاضی دهم در مورد مبحث آمار و احتماله ، بخشی از مطالبی که تو این دوره آموزشی قراره یاد بگیرید رو با هم مرور کنیم.

فضای نمونه ای : به تمام نتایج ممکن یک پدیده تصادفی فضای نمونه ای گویند و معمولا آن را با S نمایش می دهند.
پیشامد : هر زیرمجموعه از S را یک پیشامد تصادفی می گویند.
پیشامد مستقل : به پیشامدهایی مستقل می گویند که باهم اشتراک داشته ولی مستقل از هم هستند ، یعنی رخ دادن هر پیشامد تاثیری در رخ دادن پیشامد دیگر ندارد.
پیشامد ناسازگار : هرگاه اشتراک دو پیشامد صفر باشد به آن پیشامدها ناسازگار گویند.
توجه : پیشامد های مستقل با هم اشتراک دارند ولی پیشامد های ناسازگار اشتراک ندارند.

درسنامه اول – فضای نمونه ای و پیشامد

 • آنچه خواهید آموخت : تو این درسنامه با فضای نمونه ای تاس و سکه آشنا می شوید و سوالات مختلفی رو دررابطه با همین موضوع حل می کنید.
 • زمان درسنامه : ۲۳ دقیقه و ۶ ثانیه
 • تعداد سوالات حل شده : ۸ سوال

درسنامه دوم – فضای نمونه ای و پیشامد ( ۲ )

 • آنچه خواهید آموخت : فضای نمونه ای مربوط به فرزندان خانواده
 • زمان درسنامه : ۲۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۰ سوال

درسنامه سوم – پیشامد متمم و پیشامد ناسازگار و …

 • آنچه خواهید آموخت : پیشامد مربوط به متمم یک مجموعه ، پیشامد های مستقل ، پیشامدهای ناسازگار و …
 • زمان درسنامه : ۳۰ دقیقه و ۵۴ ثانیه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۰ سوال

درسنامه چهارم – قانون جمع احتمالات

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی قانون جمع احتمالات ، ترکیب قانون جمع احتمالات با پیشامدهای ناسازگار و مستقل
 • زمان درسنامه : ۳۰ دقیقه و ۱۳ ثانیه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۲ سوال

درسنامه پنجم – انتخاب پیشامدها

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی مسائلی که در آنها انتخاب اشیاء و یا افراد وجود دارد بصورت مثال انتخاب ۳ دانش آموز از میان ۷ دانش آموز ( مسائلی که در آنها از فرمول ترکیب استفاده می شود )
 • زمان درسنامه : ۲۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه
 • تعداد سوالات حل شده : ۸ سوال

درسنامه ششم – مسائل ترکیبی انتخاب و مفهوم حداقل و حداکثر

 • آنچه خواهید آموخت : آشنایی با پیشامدهایی که در آنها واژه ” حداقل ” و ” حداکثر ” وجود دارد
 • زمان درسنامه : ۲۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال

درسنامه هفتم – مسائل مشترک با فصل ششم (ترکیبات)

 • آنچه خواهید آموخت : مسائل مشترک با جایگشت حروف
 • زمان درسنامه : ۱۸ دقیقه و ۱۹ ثانیه
 • تعداد سوالات حل شده : ۵ سوال

ثبت نام نشده
یا US$ ۱۵ هزار تومان

دوره شامل

 • ۷ درس
 • ۳ موضوع