بازگشت به دوره

دوره آموزشی فیزیک دهم (ترمودینامیک ویژه ریاضی)

0% تکمیل شده
0/0 مرحله
درس 2 از 8
در حال پیشرفت

درسنامه دوم – بررسی فرمول‌های کار و گرما

2 خرداد 1402