درسنامه سوم – دامنه و برد یک تابع

  • آنچه خواهید آموخت : بررسی دامنه و برد یک تابع از روی رسم نمودار ، پیدا کردن دامنه و برد تابع از روی نمایش زوج مرتب تابع
  • زمان درسنامه : 28 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 10 سوال