درسنامه دوم – تابع بودن یا نبودن مساله این است!

  • آنچه خواهید آموخت : بررسی تابع بودن یا نبودن یک زوج مرتب با بررسی مولفه های x , y
  • زمان درسنامه : 19 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 6 سوال