درسنامه اول – مفاهیم اولیه تابع

  • آنچه خواهید آموخت : نمایش تابع به عنوان زوج مرتب ، بررسی تابع بودن یا نبودن در قالب نمودار ، بررسی شرایط تابع بودن یا نبودن
  • زمان درسنامه : 28 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 13 سوال