آموزش کامل حرکت شناسی فیزیک دوازدهم تجربی ( فصل اول )

· ژانویه 17, 2021

فصل اول فیزیک دوازدهم در مورد مبحث حرکت شناسی هست ، در این فصل با مفاهیم جابجایی ، مسافت ، سرعت متوسط ، شتاب متوسط ، فرمول های حرکت سرعت ثابت و فرمول های حرکت شتاب ثابت آشنا می شوید. ضمنا باید نکاتی رو در مورد نمودارهای سرعت ثابت و شتاب ثابت یاد بگیرید. با هم بخشی از مطالب تدریس شده در این فصل رو مرور می کنیم

مفهوم جابجایی و مسافت

جابجایی در فیزیک یعنی کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه و با نماد Δx و مسافت یعنی کل مسیر پیموده شده و با نماد d نمایش می دهند ، بصورت مثال اگر یک متحرک 5 کیلومتر به سمت جلو برود و سپس 2 کیلوتر به سمت عقب برود در این صورت جابجایی متحرک در کل 3 کیلومتر به سمت جلو بوده است ولی مسافتی که جسم در حال حرکت بوده 7 کیلومتر خواهد بود.

تعریف سرعت متوسط ، تندی متوسط و شتاب متوسط

سرعت متوسط یعنی نسبت جابجایی بر تغییرات زمان در طی یک مسیر پیموده شده
تندی متوسط یعنی نسبت مسافت طی شده به تغییرات زمان در طی یک مسیر
شتاب متوسط یعنی نسبت تغییرات سرعت به تغییرات زمان در طی یک مسیر

فرمول های سرعت متوسط ، تندی متوسط ، شدت متوسط

فرمول های حرکت سرعت ثابت ( حرکت یکنواخت )

اگه سرعت یک متحرک در کل مسیر حرکتش تغییر نکنه و بر روی یک خط صاف حرکت کنه در این صورت به این نوع از حرکت ، حرکت یکنواخت ( حرکت سرعت ثابت ) می گویند. فرمول های حرکت سرعت ثابت به صورت زیراست…

x = vt + x0 معادله مکان-زمان

Δx = vt فرمول جابجایی در حرکت سرعت ثابت

فرمول های حرکت شتاب ثابت

اگه شتاب در هر لحظه با شتاب متوسط برابر باشه در این صورت به این حرکت ، حرکت شتاب ثابت گفته میشه . فرمول های حرکت شتاب ثابت به شکل زیر است.

Δx = 1/2 at2 + v0t معادله مکان زمان در حرکت شتاب ثابت

v = at + v0 معادله سرعت زمان

v2 – v02 = 2aΔx معادله مستقل از زمان

Δx = (V1 + V2)/2 × Δt معادله مستقل از شتاب

ثبت نام نشده
یا $ 35 هزار تومان

دوره شامل

  • 10 درس