درسنامه پنجم – قانون جمع احتمالات ، n(aub)=n(a)+n(b)-n(anb)

  • آنچه خواهید آموخت : قانون جمع احتمالات ، n(aub)=n(a)+n(b)-n(anb) ، بررسی اجتماع و اشتراک در قالب نمودار ون
  • زمان درسنامه : 26 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 9 سوال