درسنامه دوم – دنباله های حسابی

  • آنچه خواهید آموخت : بررسی فرمولی دنباله های حسابی ، tn = t1 + ( n – 1 ) d ، محاسبه قدرنسبت دنباله های حسابی ( محاسبه d ) ، آشنایی با مفهوم جمله n ام دنباله های حسابی
  • زمان درسنامه : 27 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 13 سوال