درسنامه دوم – مجموعه های متناهی و غیرمتناهی

  • آنچه خواهید آموخت : معرفی مجموعه های متناهی و نامتناهی ، معرفی مفهوم زیر مجموعه و زیرمجموعه مساوی
  • زمان درسنامه : 28 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 10 سوال