درسنامه سوم – مسائل پیشرفته تر مثلث های همنهشت

  • آنچه خواهید آموخت : اثبات همنههشت بودن دو مثلث در حالت های مختلف
  • زمان درسنامه : 38 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 7 سوال

پی نوشت : اگه زمان کافی ندارین بخش تمرین در منزل این درسنامه رو حل نکنین.