درسنامه سوم – ساده کردن عبارت های رادیکالی

  • آنچه خواهید آموخت : ساده کردن توان اعداد با فرجه رادیکال ، فرق بین فرجه های فرد و فرجه های زوج هنگام ساده سازی کسرها ، ارتباط قدرمطلق با فرجه های زوج رادیکال ها ، مقایسه عبارت های رادیکالی و توانی
  • زمان درسنامه : 30 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 8 سوال