درسنامه اول – رابطه میان توان و رادیکال

  • آنچه خواهید آموخت : آشنایی با فرجه 2 و 3 در رادیکال ها ، خارج کردن یک عدد از رادیکال ، کار کردن با اعداد منفی در رادیکال ها
  • زمان درسنامه : 20 دقیقه
  • تعداد سوالات حل شده : 7 سوال