آموزش ریاضی دهم – فصل اول ( مجموعه و دنباله )

· مرداد ۴, ۱۳۹۹

درسنامه اول – مجموعه اعداد

 • آنچه خواهید آموخت : اجتماع ، اشتراک ، تفاضل مجموعه اعدد حقیقی ، اعداد گویا ، اعداد طبیعی و …
 • زمان درسنامه : ۲۱ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۷ سوال

درسنامه دوم – مجموعه های متناهی و غیر متناهی

 • آنچه خواهید آموخت : معرفی مجموعه های متناهی و نامتناهی ، معرفی مفهوم زیر مجموعه و زیرمجموعه مساوی
 • زمان درسنامه : ۲۸ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۰ سوال

درسنامه سوم – بازه باز و بسته اعداد

 • آنچه خواهید آموخت : مفهوم بازه اعداد باز و بازه اعداد بسته و نحوه نمایش آن بر روی محور ، اجتماع و اشتراک بازه اعداد
 • زمان درسنامه : ۳۹ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۳ سوال

درسنامه چهارم – مجموعه مرجع ، متمم یک مجموعه

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی مفهوم مجموعه مرجع و متمم یک مجموعه ، بررسی فرمول های ویژه متمم یک مجموعه
 • زمان درسنامه : ۳۷ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۰ سوال

درسنامه پنجم – قانون جمع احتمالات ، n(aub)=n(a)+n(b)-n(anb)

 • آنچه خواهید آموخت : قانون جمع احتمالات ، n(aub)=n(a)+n(b)-n(anb) ، بررسی اجتماع و اشتراک در قالب نمودار ون
 • زمان درسنامه : ۲۶ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال

درسنامه ششم – تحلیل مسائل با کمک نمودار ون

 • آنچه خواهید آموخت : حل مساله های تحلیلی کتاب درسی با کمک نمودار ون
 • زمان درسنامه : ۲۷ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال

بخش دوم دنباله های حسابی و هندسی

بخش دوم دنباله های حسابی و هندسی

درسنامه اول – مفهوم دنباله اعداد

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی فرمولی الگوی خطی ، tn = a*n + b ، بررسی مفهوم دنباله
 • زمان درسنامه : ۲۸ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۶ سوال

درسنامه دوم – دنباله های حسابی

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی فرمولی دنباله های حسابی ، tn = t۱ + ( n – ۱ ) d ، محاسبه قدرنسبت دنباله های حسابی ( محاسبه d ) ، آشنایی با مفهوم جمله n ام دنباله های حسابی
 • زمان درسنامه : ۲۷ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۳ سوال

درسنامه سوم – تکنیک دستگاه در دنباله های حسابی

 • آنچه خواهید آموخت : تبدیل دنباله های حسابی به یک دستگاه دو معادله دو مجهول و پیدان کردن قدر نسبت ، جمله اول و … بنا به خواست سوال
 • زمان درسنامه : ۳۱ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۱۱ سوال

درسنامه چهارم – درج واسطه حسابی

 • آنچه خواهید آموخت : محاسبه واسطه حسابی میان دو عدد با کمک فرمول دنباله حسابی
 • زمان درسنامه : ۱۲ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۶ سوال

درسنامه پنجم – دنباله هندسی

 • آنچه خواهید آموخت : بررسی فرمولی دنباله هندسی ، tn = t۱ * rn-1 ، روش محاسبه قدر نسبت دنباله هندسی با کمک تقسیم ۲ جمله متوالی دنباله هندسی بر هم
 • زمان درسنامه : ۲۹ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۸ سوال

درسنامه ششم – تکنیک تقسیم در دنباله های هندسی

 • آنچه خواهید آموخت : تکنیک تقسیم در دنباله های هندسی برای محاسبه جمله اول و محاسبه قدر نسبت و حل مسائل ترکیبی مختلف
 • زمان درسنامه : ۲۰ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۷ سوال

درسنامه هفتم – واسطه هندسی

 • آنچه خواهید آموخت : محاسبه واسطه هندسی میان دو عدد به کمک فرمول b۲ = a * c
 • زمان درسنامه : ۱۹ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۹ سوال

درسنامه هشتم – درج واسطه هندسی

 • آنچه خواهید آموخت : درج چندین واسطه هندسی میان دو عدد با کمک مفهوم قدر نسبت
 • زمان درسنامه : ۱۶ دقیقه
 • تعداد سوالات حل شده : ۵ سوال
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است۲۰

دوره شامل

 • ۱۴ درس‌ها