یکی از دوره ها رو انتخاب کن !

15 درس

آموزش مدار الکتریکی ( فصل دوم فیزیک یازدهم )

0% تکمیل شده
0/ 15 گام
18 درس

دوره آموزشی دما و گرما فیزیک دهم تجربی

0% تکمیل شده
0/ 18 گام
12 درس

دوره آموزشی فصل کار و انرژی فیزیک دهم

0% تکمیل شده
0/ 12 گام
14 درس

دوره آموزشی جامع فیزیک دهم فصل اول

0% تکمیل شده
0/ 14 گام
7 درس

آموزش فصل هفتم ریاضی دهم – آمار و احتمال

0% تکمیل شده
0/ 7 گام
15 درس

آموزش فصل ششم ریاضی دهم – ترکیبات

0% تکمیل شده
0/ 15 گام
9 درس

آموزش ریاضی دهم – فصل پنجم ( تابع )

0% تکمیل شده
0/ 9 گام
15 درس

آموزش ریاضی دهم – فصل چهارم ( ریشه گیری )

0% تکمیل شده
0/ 15 گام
10 درس

آموزش ریاضی دهم – فصل سوم ( توان و ریشه )

0% تکمیل شده
0/ 10 گام
8 درس

آموزش ریاضی دهم – فصل دوم ( مثلثات )

0% تکمیل شده
0/ 8 گام
14 درس

آموزش ریاضی دهم – فصل اول(مجموعه و دنباله)

0% تکمیل شده
0/ 14 گام
5 درس

آموزش ریاضی نهم – فصل هشتم ( حجم و مساحت )

0% تکمیل شده
0/ 5 گام