آموزش اورژانسی فیزیک سوم دبیرستان (نظام قدیم)

سرفصل های فیزیک سوم دبیرستان نظام قدیم

  • فصل صفر ( ترمودینامیک – ویژه ریاضی فیزیک )
  • فصل اول ( بارهای الکتریکی – بخش اول )
  • فصل یک ( خازن – بخش دوم )
  • فصل دوم ( مقاومت )
  • فصل سوم ( میدان مغناطیسی )
  • فصل چهارم ( القای الکترومغناطیسی )

فصل اول ( بارهای الکتریکی – بخش اول )

مقدمات فصل ( تبدیل واحدهای پرکاربرد فصل )

برای دانلود درسنامه فوق بر روی << اینجا >> کلیک کنید.

**

نیروی میان سه بار بر روی یک خط راست

برای دانلود درسنامه فوق بر روی << اینجا >> کلیک کنید.

**

مقدمات ریاضی ( تحلیل مثلث های فصل )

برای دانلود درسنامه فوق بر روی << اینجا >> کلیک کنید.

**

نیروی میان بارهای الکتریکی در رئوس مثلث متساوی الاضلاع

برای دانلود درسنامه فوق بر روی << اینجا >> کلیک کنید.

نیروی میان بارهای الکتریکی در رئوس مثلث قائم الزاویه  متساوی الساقین ( غیر رایگان )

نیروی میان بارهای الکتریکی در رئوس مثلث قائم الزاویه  با زوایای 30 و 60 درجه ( غیر رایگان )

محاسبه نیروی دو قطبی مغنایسی هم نام  ( غیر رایگان )

محاسبه نیروی دو قطبی مغناطیسی ناهم نام ( غیر رایگان )

میدان مغناطیسی ( غیر رایگان )

صفر شدن میدان مغناطیسی ( غیر رایگان )

میدان الکتریکی برایند ( غیر رایگان )

چگالی سطحی بار ( غیر رایگان )

کار میدان الکتریکی (  WE ) ( غیر رایگان )

اختلاف پتانسیل الکتریکی ( غیر رایگان )

میدان الکتریکی یکنواخت ( غیر رایگان )

توضیحات و مطالب تشریحی فصل ( 1 ) ( غیر رایگان )

توضیحات و مطالب تشریحی فصل ( 2 ) ( غیر رایگان )

فصل یک ( خازن – بخش دوم )

عوامل موثر بر ظرفیت خازن

برای دانلود درسنامه فوق بر روی << اینجا >> کلیک کنید.

**

ظرفیت معادل خازن ها

برای دانلود درسنامه فوق بر روی << اینجا >> کلیک کنید.

**

محاسبه اختلاف پتانسیل و بار الکتریکی در خازن های متوالی

برای دانلود درسنامه فوق بر روی << اینجا >> کلیک کنید.

**

تقسیم ولتاژ و جریان در خازن های موازی ( غیر رایگان )

ترکیب خازن های موازی و متوالی ( 1 ) ( غیر رایگان )

انرژی ذخیره شده در خازن ( غیر رایگان )

بهم بستن خازن ها بعد از شارژ شدن  ( غیر رایگان )

مطالب تشریحی خازن ها ( 1 ) ( غیر رایگان )

مطالب تشریحی خازن ها ( 2 ) ( غیر رایگان )

فصل دوم ( مقاومت )

عوامل موثر بر مقاومت های الکتریکی

برای دانلود درسنامه فوق بر روی << اینجا >> کلیک کنید.

اثر دما بر مقاومت های الکتریکی  ( غیر رایگان )

کد رنگ های مقاومت های کربنی  ( غیر رایگان )

مقاومت معادل  ( غیر رایگان )

پتانسیل و جریان در مقاومت  ( غیر رایگان )

قوانین کیرشهف ( تقسیم جریان )  ( غیر رایگان )

توان و انرژی در مقاومت ها  ( غیر رایگان )

محاسبه جریان در مدار تک حلقه  

اختلاف پتانسیل در مدار تک حلقه  ( غیر رایگان )

پتانسیل در نقطه A  ( غیر رایگان )

مدار تک حلقه با مقاومت معادل  ( غیر رایگان )

افت پتانسیل در مولد ها  ( غیر رایگان )

باز و بسته کردن کلید در مدار  ( غیر رایگان )

مطالب تشریحی مقاومت ها ( 1 )  ( غیر رایگان )

مطالب تشریحی مقاومت ها ( 2 )  ( غیر رایگان )

فصل سوم ( میدان مغناطیسی )

مقدمات فصل ( قانون دست راست )

نیروی وارد بر یک ذره باردار در میدان مغناطیسی  ( غیر رایگان )

نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی  ( غیر رایگان )

خنثی شدن وزن سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی  ( غیر رایگان )

میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان  ( غیر رایگان )

نیروی بین دو سیم حامل جریان  ( غیر رایگان )

میدان مغناطیسی درون پیچه  ( غیر رایگان )

میدان مغناطیسی درون پیچه ( 2 )  ( غیر رایگان )

میدان مغناطیسی سیم لوله  ( غیر رایگان )

فرمول میدان مغناطیسی درون سیم لوله  ( غیر رایگان )

فصل چهارم ( القای الکترومغناطیسی )

شار مغناطیسی درون سطح بسته

نیروی محرکه القایی متوسط – جریان القایی متوسط  ( غیر رایگان )

نیروی محرکه القایی متوسط – جریان القایی متوسط ( 2 )  ( غیر رایگان )

نیروی محرکه القایی لحظه ای  – جریان القایی لحظه ای  ( غیر رایگان )

ضریب خود القایی و نیروی محرکه القایی  ( غیر رایگان )

انرژی ذخیره شده در القاگر  ( غیر رایگان )

جریان متناوب  ( غیر رایگان )

فصل صفر ( ترمودینامیک – ویژه ریاضی فیزیک )

تکمیل شده …