بارهای الکتریکی

فیزیک سوم دبیرستان – بار الکتریکی در رئوس مثلث متساوی الاضلاع

Equilateral triangle

آموزش فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی – درسنامه چهارم محاسبه نیرو بار الکتریکی در رئوس مثلث متساوی الاضلاع در درسنامه قبلی به بررسی ویژگی های هندسی مثلث های معروفی که در این فصل داشتیم پرداخته شد بصورت مثال در این میان ...

ادامه مطلب »

فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی -تحلیل مثلث

تحلیل مثلث های شایع فصل

آموزش فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی – درسنامه سوم  تحلیل مثلث های مورد استفاده در این فصل در طول این فصل و در سوالات هماهنگ کشوری سال های گذشته و همچنین در متن کتاب درسی بارها و بارها از شما ...

ادامه مطلب »

فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی – نیروی بین سه بار الکتریکی

قانون کلمب

آموزش فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی – درسنامه دوم محاسبه نیروی بین سه بار بر روی یک خط راست در این درسنامه به بحث و بررسی نیروی بین سه بار الکتریکی بر روی یک خط راست پرداخته می شود ...

ادامه مطلب »

فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی – محاسبات قانون کولن

محاسبات قانون کولن

آموزش فیزیک سوم دبیرستان – بارهای الکتریکی – درسنامه اول یادآوری محاسبات قانون کولن در درسنامه محاسبات قانون کولن به بحث و بررسی پیرامون محاسبات اولیه فصل پرداخته می شود یعنی در  درسنامه محاسبات قانون کولن صرفا مطالبی در مورد محاسبات ریاضی ...

ادامه مطلب »