img_ther3-2
آموزش تصویری ترمودینامیک - درسنامه اول     در این سری از آموزشی ها به بررسی فیزیک سال سودم دبیرستان پرداخته شده است و بیشتر منابع استفاده شده از سوالات هماهنگ کشوری چند سال اخیر بوده است به نحوه که ...
مهندس رضا منصف
1 2
X